ne tür kumar lisansı alınabilir almanya 1

Sürekli İşçilere İlişkin Disiplin Yönetmeliği

MADDE 9- (1) Kurul Müdürü müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Yönünden saptanacak eksikliklere ilişkin başkanlık düşüncesini, basit veya maddi hatalar dışında, yazılı olarak bildirmek. B)Soma Belediyesi birimlerinde iş ve işlemlerin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek. 1-Müdürlüğe sistemden gelen evrak Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. 2-Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar büro sorumlusu, memur, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 4-Kendisine evrak havale edilen personel ivedilikle gerekli işlemleri yapar ve ilgili yerlere iletir. 11-Yardım dağıtımı ve organizasyonlarda kendilerine verilen görevleri yerine getirmek. (2)Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Hizmetlerle ilgili yaşanan arızalarda kişiler hesabına bildirim atmak zorundadırlar. Süreç bittiğinde bildirim işi üstlenen teknik personel tarafından kapatılır.

  • H) Görevi ile ilgili kasten yanlış bilgi vermek, işi aksatmak, verilen görevi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek.
  • 5)Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
  • D)Çalışmaların verimli şekilde sürdürülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almakta Müdürü ile birlikte hukuki sorumludur.

9) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı). MADDE 26- (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat esas alınarak yapılır. (5)Başvuruların ve birinci fıkrada istenen belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte, Kurul Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik ortamda teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. (2)Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, Belediyece hazırlanan atama başvuru formu ile kimlik, adli sicil, mal bildirimi, askerlik durumu ve görevi yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık beyanında bulunurlar. Kurallarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen etik kurallara da uyarlar. Inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar.

MADDE 9- (1) Disiplin amiri, disipline konu olaya ilişkin gerekli incelemeyi yapar ve disiplin soruşturmasını yürütür. Kendi yetki alanında bulunan bir ceza söz konusuysa gerekli incelemenin yapıldığı soruşturma sonucunda bir karar verir. Disiplin Kurulunca incelenmesi gereken işten çıkarma cezasına konu fiillerden herhangi birinin varlığı söz konusu ise tüm delilleri toplayarak soruşturma raporu ve işçinin savunması ile birlikte dosyayı, incelenerek bir karar verilmek üzere Disiplin Kuruluna sunar. 13.5 Yerel yasalarla izin verildiği durumlarda, TNT uluslararası Gönderilerin gümrük işlemlerini sağlayacaktır. TNT, gümrüklemenin gerçekleştirilmesi için gümrük ve diğer düzenleyici kurumlara Gönderi bilgilerini iletecektir. 11.1 TNT ihracat kontrollerine ilişkin yasaları ihlal eden Gönderileri taşımamaktadır. Gönderici, Gönderilerle ilgili olarak bölgesel ABD yaptırımlarına tabi olan ülkelere ve bölgelere ya da ülkelerden ve bölgelerden ürünlerin, hizmetlerin veya teknolojinin ihracatını veya yeniden ihracatını yasaklayan, ABD Devletine ait yürürlükteki tüm bölgesel yaptırımlara uymayı kabul ve garanti eder.

H)Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili üst yönetimin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırma yapmak. M)Belediye sınırları içerisinde inşa edilecek parkların peyzaj projesine uygun düzenlemenin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. L)Stratejik planlama ve performans programına uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak. MADDE 7-(1) Belediye birimleri;5393 sayılı Belediye Kanun’unun 49’uncu maddesi ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” esasları gereğince Soma Belediye Meclisince oluşturulan harcama birimlerinden biridir. 3)İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 6)Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. (2)  Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır. (2)     İçişleri Bakanlığı tarafından üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak. MADDE  5-  (1)  Muhtarlık  İşleri  Müdürlüğü  görevlerini  etkin  ve  verimli  bir  şekilde yürütebilmesi için Muhtarlık İşleri Müdürlüğü teşkilat yapısı, ayrıntılı olarak yönetmelik ile düzenlenerek, Meclis kararı ve Başkanlık onayı ile yürürlüğe konulur. Ğ) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (2) Müdürlüğün organizasyon yapısı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürüne bağlı olarak yeterli sayıda şef, memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi ile yardımcı personel görev yapar.

(e)-Soma Belediyesi’nin enerji verimliliğini arttırarak enerji giderlerinin azaltılması yönünde gerekli çalışmaları yapmak. (ç)- İmar planlarında mevcut olan ana arter yolları tespit ederek Büyükşehir Belediyesine bildirmek. (c)-Ana arter yollardaki problemlerini belirleyerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. MADDE 6 -Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. MADDE 18 -(1) Bir dava veya icra takibine ilişkin olarak kanunlarda öngörülen bütün kanun yollarının tüketilmesi esastır. (6) Dava ve icra takipleri, ait oldukları defterlere veya bilgisayara sıra numarası ile ve her yıl bir (1) rakamından başlayan numara verilmek suretiyle kayıt olunur, dosya numaraları yıl itibariyle gösterilir. 1-Hukuk İşleri Müdürü  tarafından  bilgi, belgeler ve konu değerlendirilir ve  başvurulacak yasal yola ilişkin süreç en kısa sürede başlatılır. 3-İlgili Müdürlüğün yazısına dava veya icra konusu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler eklemek zorunludur.

(18) Birim personelinin görev,  yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 48)Çöp toplama işinde kullanılan konteynerlerin ve etrafının her zaman temiz olup olmadığını kontrol etmek, 49) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra eder. MADDE 17-(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. (2)  Müdürlük;  yukarıda sayılan görevler ile  Başkan  ve  bağlı  bulunulan  Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özen ve çabukluğu göstererek yerine getirmekten sorumludur. MADDE 7- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak, iş ve işlemlerde ilgili mevzuat  hükümlerini yerine  getirmek  hususunda  yetkili  ve  sorumlu  olup  bu  yönetmelik hükümleri ile bağlıdır. MADDE 14-(1)  –(1)Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m bendi gereği Soma  Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği  tarihte yürürlüğe girer. (2) Müdürlük; yukarıda sayılan görevler ile Başkan ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmekten sorumludur. MADDE-2 Bu yönetmeliğin amacı Soma Belediye Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

(5) Sözlü sınavda; adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile zeka, muhakeme ve algılama yeteneği, ifade yeteneği, genel kültür, tavır, hareket gibi şahsi vasıfları göz önünde bulundurulur. Kapatılıp mühürlendikten sonra tutanakla birlikte sınav kurul başkanına teslim edilir. (2)Giriş sınavı değerlendirme komisyonu, sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür. (3) İnceleme ve/veya soruşturma neticesinde suçun işlenmediğinin anlaşılması veya suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı hallerde, görevden uzaklaştırılmış olan memur veya diğer personel, müfettişin vereceği rapor üzerine derhal atamaya yetkili amirce bekletilmeksizin görevine iade edilir. MADDE 12- (1) İnceleme ve değerlendirilmesi özel bilgi ve yetenek isteyen konuların varlığı halinde konu, uzman kurum ya da kişilere müfettişçe incelettirilir. Bunların verecekleri raporlar, kanıtlayıcı belge olarak inceleme veya soruşturma raporlarına eklenir. (2) Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir. Görevinden kaynaklanan yetkilerini kullanmak, büro şef ve memur personeli arasından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirerek Taşınır Mal Yönetmeliğine göre iş ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak. (2) Kurulun yazı, idari ve mali hizmetleri ile taşınır mal iş ve işlemleri büro personelince yürütülür. G)Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermeye yetkilidir. MADDE 7-Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır.

MADDE 19- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır. MADDE 14 – (1) Disiplin cezasına konu fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde disiplin işlemlerine başlanması zorunludur. (4) Yevmiye kesme cezasının uygulandığı hallerde, İş Kanununun 38 inci maddesi gereğince, işçinin maaşından kesilen paralar Bakanlıkça belirlenen banka hesap numarasına bir ay içinde yatırılır. (2) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Yevmiye kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Ç) Halin gereği olarak, savunma alınmasına yetkili makamlarca açıkça gerek görülmemesi.

14.3 TNT’nin ödeyen taraf adına bir gümrük idaresine gümrük vergisi ve masraflar veya diğer ücretleri ödemesi halinde, ödeyen tarafa sabit bir ücrete veya avans olarak ödenen toplam tutarın bir yüzdesine dayalı olarak gümrük işlemleri hizmet bedeli tahakkuk edilecektir. Bu gümrük işlemleri hizmet bedeli, varış yeri ülkesine bağlı olarak farklılık gösterir. Yansıtılan gümrük hizmet ücreti hakkında daha fazla bilgi için tnt.com üzerindeki ‘ek hizmetler ve ek ücretler’ sayfasına bakın. 14.1 TNT belirli gönderilerin gümrük işlemlerini tamamlayabilmek için gümrük memurları tarafından tahakkuk ettirilen gümrük vergisi ve vergileri, ödeyen taraf adına ödeyebilir ve bunun için bir ek ücret tahakkuk eder. Tüm Gönderiler için, TNT ödemeyi yapan tarafla temasa geçerek, gümrük işlemlerinin ve teslimatın tamamlanması şartı olarak geri ödeme düzenlemelerinin teyidini isteyebilir ve kendi takdirine bağlı olarak, Gönderinin Alıcıya tesliminden önce, gümrük vergisi ve vergilerin ödenmesini talep edebilir. Daha ayrıntılı bilgi için TNT müşteri hizmetleriyle temasa geçiniz. Gönderici ayrıca, ekonomik yaptırımlara tabi olarak, ilgili liste sahibi makam tarafından belirlenen ortak mülkiyet payı dahilinde, herhangi bir tarafın sahip olduğu herhangi bir kuruma gönderim girişiminde bulunmayacağını kabul ve garanti eder. (2)Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur. MADDE 61- (1) Devlete ve kişilere, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından verilen zararlarla Borçlar Kanunu hükümlerine göre oluşan zararların belirlenmesi halinde zararın kimlerden tazmin edileceğine ilişkin ayrıntılarla görüş ve kanaatin yetkili mercie intikali amacıyla hazırlanır. MADDE 37- (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınav programında, aşağıda esasları açıklanan yürürlükteki mevzuat ve uygulama ile teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri yer alır. Içerisinde refakatinde bulundukları müfettişin denetim ve gözetimi altındadır.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir